Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Prawo i Ty


 • 09.47, 28 stycznia 2011 r.
  Zachowek

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza to, że spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Wydaje się to być sprzeczne z podstawowym odczuciem moralnym, zgodnie z którym bliscy zmarłego, zwykle pomagający mu gromadzić majątek, powinni także odnieść jakąkolwiek korzyść ze spadku. Zabezpieczeniem interesów osób najbliższych spadkodawcy jest właśnie zachowek.

 • 14.41, 30 marca 2010 r.
  Ochrona Konsumenta – niedozwolone postanowienia umowne czyli – dowiedz się, jakie zapisy czynią umowę nieważną

  Niedozwolone postanowienia umowne od wielu lat stanowią przedmiot szczegółowych badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”). Ich celem jest ustalenie rodzaju, zakresu i rozmiaru nieprawidłowości, jakich dopuszczają się we wzorcach umownych silniejsze strony umowy głównie w branży obrotu nieruchomościami, ubezpieczeń, organizatorów turystyki, telekomunikacji, nauki (szkoły językowe, szkoły niepaństwowe), bankowości czy też lotnictwa.

 • 16.37, 30 kwietnia 2009 r.
  Abonament RTV

  Stawki płacone przez nas za abonament radiowo-telewizyjny nie są wysokie. Mimo to nasze państwo ma olbrzymie trudności ze ściągnięciem tej opłaty od obywateli, firm i instytucji. Zobaczmy, kto i za co powinien zapłacić.

 • 11.25, 12 marca 2008 r.
  Postępowanie nakazowe

  Szybciej i taniej – tak w skrócie można określić zalety postępowania nakazowego. W postępowaniu tym sąd na wniosek powoda zawarty w pozwie oraz na podstawie dołączonych dokumentów może bez rozprawy wydać nakaz zapłaty, który o ile nie zostanie zaskarżony, ma moc prawomocnego wyroku. Pozew nakazowy można wnieść, gdy dochodzone roszczenie ma charakter pieniężny lub dotyczy rzeczy zamiennych, a nadto jest stwierdzone szczególnego rodzaju dokumentem.

 • 11.13, 12 lutego 2008 r.
  Postępowanie w sprawach gospodarczych

  Przedsiębiorca, który dochodzi należności przed sądem cywilnym nie ma łatwego zadania. Jeżeli nie korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika, musi posiadać sporą wiedzę o zasadach rządzących postępowaniem cywilnym, aby jego starania nie spełzły na niczym.

 • 07.28, 8 stycznia 2008 r.
  Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami

  Do końca pierwszego kwartału każdego roku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej musi zwołać coroczne zebranie sprawozdawcze. Przedmiotem zebrania powinno być podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu (zarządcy). Jest to forma oceny i rozliczenia za rok jego działalności. Często dochodzi do sporów między zarządcą a Zarządem co do zakresu czynności i obowiązków jakie ciążą na tym pierwszym. Warto więc sobie przybliżyć znaczenie pojęć określanych jako administrowanie i zarządzanie nieruchomością, które w praktyce są często mylone.

 • 09.40, 2 stycznia 2008 r.
  Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

  Zazwyczaj pod koniec roku użytkownicy wieczyści otrzymują z gminy lub starostwa zawiadomienie o podwyższeniu opłaty rocznej za grunt, który mają w użytkowaniu wieczystym. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wnosi się podczas całego okresu użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za bieżący rok.

 • 11.23, 20 grudnia 2007 r.
  Prawo pierwokupu nieruchomości

  Prawo pierwokupu jest prawem obligacyjnym, uregulowanym w przepisach art.596 – 602 Kodeksu cywilnego. Przepisy te znajdują się wśród regulacji dotyczących umowy sprzedaży. Prawo pierwokupu zapewnia określonej osobie pierwszeństwo kupna oznaczonego przedmiotu przed innymi potencjalnymi kupującymi.

 • 14.34, 11 grudnia 2007 r.
  Ewidencja gruntów i budynków

  Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami (zob. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 • 12.00, 3 grudnia 2007 r.
  Użyczenie rzeczy

  Użyczenie jest uregulowane w art. 710 – 719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Polega na nieodpłatnym oddaniu innej osobie rzeczy do czasowego z niej korzystania przy zastrzeżeniu obowiązku jej zwrotu. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, na bezpłatne używanie, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, oddanej mu w tym celu rzeczy. Stronami zobowiązania są użyczający oraz biorący w użyczenie.

 • 16.58, 26 listopada 2007 r.
  Tańsza własność – korzystniejsze zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1371). Nowa regulacja ma na celu kontynuację procesu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na korzystniejszych dla wieczystych użytkowników zasadach, niż zasady obecnie obowiązujące. Wprowadzone przepisami ułatwienia i bonifikaty w przejmowaniu własności mają zachęcać użytkowników wieczystych do przejmowania nieruchomości na własność.

 • 16.35, 19 listopada 2007 r.
  Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości gminnych

  Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego, czyli również gminy, regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm. — dalej: ustawa). Przedmiotem obrotu mogą być te nieruchomości, które znajdują się w zasobie gminnym.

 • 16.27, 13 listopada 2007 r.
  Zmiany w zasadach wykupu mieszkań komunalnych

  Od 22 października br. obowiązuje część znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218). Druga część tych przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2008 r. Zmieniły się zasady sprzedaży obecnych i byłych mieszkań komunalnych. Na tej zmianie skorzystają nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły mieszkania komunalne przed wejściem znowelizowanych przepisów w życie.

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach