Piątek, 15 XII 2017 r.
Nr 205/2017 (2335)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


30 listopada 2010 r.

Umowy o karty płatnicze z niedozwolonymi klauzulami

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował 280 wzorców umów o karty płatnicze stosowanych przez 12 banków, w tym także regulaminy oraz tabele opłat i prowizji. Kontrolerzy zakwestionowali 45 klauzul - niekorzystne postanowienia były stosowane przez wszystkie przebadane banki. Zarzuty UOKiK dotyczą głównie zapisów, które mogą być uznane za niedozwolone, postanowień naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w rejestrze klauzul niedozwolonych.
 

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Banki zostały wytypowane do kontroli na podstawie skarg konsumentów i wielkości udziału w rynku. Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły wzorce stosowane przez wszystkie skontrolowane banki, czyli AIG Bank Polska, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, Euro Bank, Fortis Bank Polska, Lukas Bank, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski, Raiffeisen Bank Polska, Sygma Banque Societe Anonyme.

Wśród zakwestionowanych postanowień znalazły się te, które przewidują pobieranie nieuzasadnionych dodatkowych opłat, albo wprowadzają czasochłonne i skomplikowane procedury. Zgodnie z jednym z postanowień, które wzbudziło wątpliwości Urzędu, bank mógł pobrać opłatę za rozpatrzenie reklamacji, gdy choć częściowo nie została ona uznana. Podobne postanowienie znajduje się już w rejestrze klauzul niedozwolonych. Pobieranie opłaty za rozpatrzenie reklamacji, nawet gdy okazała się nieuzasadniona, jest niezgodne z prawem.

Wątpliwości dotyczyły także długiego czasu rozpatrywania reklamacji. Jeden z banków przyznawał sobie na to 90 dni, z możliwością przedłużenia do 140. Zgodnie z prawem, bank musi rozpatrzyć reklamację niezwłocznie. Ponadto wzorce umów jednego z banków (BRE Bank) przewidują nadmierne trudności podczas składania reklamacji. Konsument mógł to zrobić tylko w oddziale. Zdaniem Urzędu, wobec wielu innych środków komunikacji (np. mail, telefon) narzucone ograniczanie może być uciążliwą formalnością.

Urząd zakwestionował także postanowienia dające prawo do pobierania jednocześnie opłaty za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia na karcie kredytowej i ustawowych odsetek (PKO BP, BGŻ, BRE Bank). W ten sposób banki zapewniały sobie możliwość wielokrotnego obciążania konsumenta zalegającego ze spłatą zadłużenia. Zgodnie z prawem – jeżeli klient nieterminowo reguluje należności wobec banku, temu ostatniemu należą się karne odsetki.

W umowach znalazły się też niedozwolone postanowienia ograniczające odpowiedzialność banków. Na ich podstawie przedsiębiorcy nie odpowiadali m.in. za odmowę akceptacji karty, awarię bankomatu, systemu informatycznego, nawet gdy mogły wynikać z ich winy. W związku z tym poszkodowany konsument nie mógłby się domagać rekompensaty. Zdaniem UOKiK, bank ponosi odpowiedzialność np. za odmowę wypłaty gotówki w bankomatach, gdy wynika to z jego winy. W takim przypadku konsument powinien mieć prawo do dochodzenia odszkodowania.

Kontrola wykazała, że niektóre banki pobierają opłaty za wypowiedzenie umowy, tym samym nadmiernie obciążając konsumenta. Podobne postanowienie zostało już zakwestionowane przez sąd. Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły także zapisy, które dają bankom prawo do rozwiązania umowy w przypadku wycofania karty z obrotu, nie wskazując przyczyn, kiedy może dojść do wycofania karty (Bank BGŻ, Fortis Bank Polska). Zgodnie z prawem, bank może wypowiedzieć umowę o kartę płatniczą tylko z ważnych powodów określonych w umowie.

Wątpliwości dotyczyły też obowiązku zwrotu karty płatniczej w czasie wypowiedzenia umowy, gdy termin obowiązywania kontraktu jeszcze nie minął. Zdaniem Urzędu, mimo złożenia rezygnacji umowa nadal obowiązuje, dlatego konsument powinien mieć możliwość korzystania z produktu. Ponadto Urząd stwierdził, że obowiązkowe informacje, które zgodnie z prawem powinny znaleźć się w umowie o kartę kredytową, były zawarte w załącznikach, regulaminie, tabeli opłat i prowizji. Prezes UOKiK zakwestionowała też prawo Euro Banku do poinformowania o zmianie regulaminu lub tabeli opłat i prowizji nowych produktów czy usług dopiero po skorzystaniu z oferty. W związku z tym konsument, który byłby zainteresowany propozycją, mógłby poznać koszt i zasady działania produktów po złożeniu zamówienia.

Banki w większości przypadków dobrowolnie zmieniły kwestionowane postanowienia. Prezes UOKiK nie będzie prowadziła przeciwko nim postępowań, ale skieruje do sądu dziewięć pozwów o uznanie 20 klauzul stosowanych przez banki za niedozwolone. Łącznie zastrzeżenia prezes Urzędu wzbudziło 45 różnych postanowień umownych. UOKiK wszczyna pięć postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów wobec AIG Bank Polska, Bank BPH, BRE Bank, Fortis Bank Polska, Sygma Banque Societe Anonyme. Ponadto planuje wszcząć kolejne wobec tych banków, które nie zadeklarowały chęci zmiany zakwestionowanych wzorców umownych.

T.Sz.
 Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach